Pár slov o nás

Organizácia Pomoci Telesne postihnutej Mládeže (ďalej len OPTPM) bola založená v roku 2000 v malej obci Bežovce. Je to mimovládna nezisková organizácia, ktorá realizuje svoje aktivity pre ľudí z rôzneho spoločenského prostredia. Jej hlavným cieľom je začlenenie postihnutej mládeže do väčšinovej spoločnosti a eliminácia predsudkov a negatívnych postojov voči cieľovej skupine organizácie. Svoju činnosť začala realizáciou miestnych podujatí zameraných na zachovanie tradícii našich predkov. Medzi naše prvé podujatia patrili – Melovín, Mikuláš, Stavanie Mája, Ples OPTPM a mnohé ďalšie.  Zároveň organizujeme celoslovenské pobytové podujatia pre zdravotne postihnutých.

V roku 2002 sme sa začali zapájať do realizácie, ako aj účasti na medzinárodných projektoch v rámci programu ,,Mládež“ a ,,Mládež v Akcii“, počas ktorých sme reprezentovali Slovensko a obec Bežovce vo viacerých krajinách Európskej Únie. Vďaka tomu sme sa zúčastnili niekoľkých mládežníckych výmen (Česko, Poľsko, Rakúsko, Lotyšsko, Španielsko a ďalšie). Prostredníctvom  týchto programov sme hosťovali mladých dobrovoľníkov so zahraničia u nás v Bežovciach (krajiny: Nemecko, Poľsko, Belgicko, Francúzsko, Česká Republika), taktiež sme niekoľko  mladých ľudí  vyslali do zahraničia.

V roku 2010 OPTPM začala spolupracovať s Cirkvou Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní. Prostredníctvom tejto spolupráce sme zrealizovali viacero projektov zameraných na pomoc zdravotne postihnutým, seniorom ( DSS, CSS,DSSaZPS) na celom Slovensku, miestnej rómskej komunite, ZŠ s MŠ Bežovce, Športovému klubu Bežovce a materským školám z okolitých obcí.

Pre Regionálnu Nemocnicu n.o. Sobrance sme poskytli posteľ záchrany života Hill Rom 900 a EKG prístroj Schiller AT-2 so spirometrom.  Pomoc v spolupráci s týmto zahraničným partnerom je realizovaná formou daru, bez finančnej spoluúčasti prijímateľov.

V tomto kalendárnom roku sme založili Základné kolektívy Ideálnej Mládežníckej Aktivity Aktív Bežovce (ďalej len IMA AKTÍV).  Hlavné ciele našej činnosti boli zachované (ako v OPTPM).  Tieto dve organizácie fungovali súčasne. V priebehu existencie IMA AKTÍV sa táto organizácia postupne rozrastala.

V roku 2014 sme zlúčili OPTPM a Oblastné Koordinačné Centrum Ideálnej Mládežníckej Aktivity Aktív Bežovce (ďalej len OKC IMA AKTIV BEŽOVCE).

Po zlúčení týchto dvoch organizácii vzniklo OKC IMA IMA AKTÍV BEŽOVCE – OPTPM. V súčasnosti táto mimovládna organizácia združuje 13 základných kolektívov s celkovým počtov 476 členov. Naďalej realizujeme aktivity, ktoré pomáhajú všetkým vyššie spomínaným cieľovým skupinám našej organizácie.

Veríme, že za 15 rokov našej existencie ste mali možnosť počuť o našich aktivitách, prípadne sa na niektorej z nich zúčastniť. Ak sa vám však takáto príležitosť nenaskytla, môžete sa na tejto web stránke o nás dozvedieť viac. Aj v budúcnosti chceme podávať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú. Zároveň si však uvedomujeme, že svoju činnosť by sme nemohli realizovať a rozvíjať bez podpory všetkých dobrých ľudí s veľkým srdcom a otvorenou mysľou pre nové myšlienky a neprebádané možnosti. Preto im na tomto mieste patrí srdečná vďaka.

Nakoľko za obdobie našej činnosti sme zrealizovali množstvo projektov a pripravili nespočetne veľa podujatí, dávame vám do pozornosti odkaz na našu pôvodnú webovú stránku www.optpm.bežovce.sk