2012

  • Projekt: Školenie dobrovoľníkov charitatívnej práce
  • 6.2012 – 30.6.2012
  • hotel Energetik, Zemplínska Šírava

 

Námetom tohto projektu boli získané skúsenosti z prvého odovzdávania kompenzačných pomôcok. Jeho cieľom bolo  odborne vyškoliť dobrovoľníkov, ktorí pôsobia pri odovzdávaní mechanických invalidných vozíkov, aby sa konkrétnemu prijímateľovi odovzdal mechanický invalidný vozík na mieru. Zo zreteľom na to, aby pridelený invalidný vozík nepoškodil zdravie konečného príjemcu, ale aby bol pre neho pomôckou, ktorá mu skvalitní život. Takto bolo pre východné Slovensko vyškolených 16 dobrovoľníkov. Po skončení tohto školenia jeho účastníci získali certifikáty osvedčujúce spôsobilosť na meranie a prideľovanie mechanických invalidných vozíkov. Bezprostredne po ukončení tohto projektu boli postupne rozdané ďalšie dva kontajnery kompenzačných pomôcok.

 

  • Projekt: Posteľ záchrany životaRegionálna nemocnica Sobrance n.o., Oddelenie intenzívnej starostlivosti

Ideou tohto projektu bolo zabezpečiť pre pacientov Regionálnej nemocnice n.o. Sobrance lôžko pre akútne stavy, ktoré potrebujú okamžitú lekársku starostlivosť. Nedostupnosť tejto starostlivosti by si vyžiadal okamžité zhoršenie zdravotného stavu, v krajnom prípade smrť pacienta. S finančných prostriedkov boli zakúpené tieto pomôcky:

– posteľ záchrany života Hill Rom 900 a EKG prístroj Schiller AT-2 so spirometrom.