2013

  • Projekt: Sadenie zemiakov
  • 20.4.2013 – 20.8.2013
  • Rómska osada Bežovce

Hlavnou myšlienkou projektu bolo učiť cieľovú skupinu hospodáriť prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Keďže tento projekt sa realizoval v dlhodobejšom časovom horizonte, bol rozdelený na viacero etáp, počas ktorých sa jeho účastníci aktívne zúčastňovali na každej z nich (čistenie  a vyčlenenie pozemku, sadba zemiakov, okopávanie, spoločný zber škodcu, uskladnenie zemiakov, spoločné varenie). Realizáciou daného projektu sa jeho účastníci učili zodpovednosti za zverenú pôdu, pracovným návykom, prekonať samých seba (keď práve nemali chuť ísť pracovať). Všetky činnosti tohto projektu boli realizované pod dohľadom hlavnej koordinátorky projektu p. Márii Andričikovej Partnermi pri realizácii projektu boli: Organizácia Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže, starosta obce a obecné zastupiteľstvo Bežovce, riaditeľ ZŠsMŠ Mgr.Milan Morovský. Pomoc poskytli: SHR Ing. Juraj Hreňo, SHR Sabo Milan, Ing. Štefan Andričik, koordinátor drobných obecných prác Milan Pallaipal, ako aj dobrovoľníci, ktorí sa do tohto projektu zapojili.

 

  • Projekt: Hygienická maľba príbytkov
  • 20.4.2013 – 20.8.2013
  • Rómska osada Bežovce

   Súčasne s vyššie uvedeným projektom „Sadenie zemiakov“ bol realizovaný aj tento projekt. Ideou tohto projektu bolo umožniť jeho cieľovej skupine zrealizovať hygienickú maľbu svojich príbytkov.  Jeho realizáciou sa prispelo k skvalitneniu  života v priestoroch, v ktorých sa účastníci projektu každodenne zdržiavajú. Zmiernil sa vznik a šírenie infekčných chorôb zapríčinených životom v zlých hygienických podmienkach. Všetky aktivity tohto projektu boli realizované s aktívnou účasťou jeho účastníkov pod dohľadom hlavnej koordinátorky projektu p. Márii Andričikovej.

 

  • Projekt: Výskyt vší
  • 20.4.2013 – 20.8.2013
  • Rómska osada Bežovce

Súbežne s dvoma vyššie uvedenými projektmi „Sadenie zemiakov“ a „Hygienická maľba príbytkov“ prebiehala aj realizácia toho projektu. Jeho ideou bolo dosiahnuť odvšivavenie účastníkov a zabránenie prenosu vší do miestneho predškolského zariadenia a zariadenia povinnej školskej dochádzky, nakoľko bezprostrednému ohrozeniu prenosu vší boli vystavení všetci návštevníci týchto zariadení. Všetky činnosti tohto projektu boli realizované pod dohľadom hlavnej koordinátorky projektu p. Márii Andričikovej a MUDr. Viery Popovcovej, ktorá v súvislosti s týmto problémom zrealizovala prednášku účastníkom projektu priamo v miestnej rómskej komunite. V rámci realizácie samotného projektu a jeho činnosti účastníci pochopili, že s daným problémom musia bojovať vzájomnou spoluprácou a všetci spoločne (bez ohľadu na to, či tento problém mám, alebo nie).