Hlavné ciele Základných kolektívov

ZK IMA Bolek

Hlavným cieľom je zmierňovanie dôsledkov diskriminácie, sociálneho vylúčenia, osobnostný rozvoj, aktívny život cieľových skupín organizácie. Prostredníctvom voľnočasových aktivít zameraných na tvorivé cítenie, rozvoj pohybových,vzdelávacích,hudobných prejavov. Aktivity zamerane na ochranu prírody. Spolu zo zahraničným donorom a miestnou lekárkou besedy o hygiene a plánovanom rodičovstve, tábory, školenia. Učiť členov ZK hospodáriť s finančnými prostriedkami. Naučiť ich zostaviť jedálny lístok na týždeň. Rozvíjať pracovné návyky v poľnohospodárstve(pestovanie poľnohospodárskych plodín pre vlastnú potrebu.) Využívanie volného času v kruhu rodiny spoločne sa učiť tolerancii medzi deťmi a dospelými. Šírenie myšlienky dobrovoľníctva za účelom získania ďalších dobrovoľníkov. Pomaly a citlivo vnášať nové návyky, získavanie spätnej väzby, podpora ich myslienok a nápadov a ich usmerňovanie. Hore uvedené aktivity realizujeme neformálnym vzdelávaním. Založenie hudobnej skupiny ,,Radoščan” z členov Základného kolektívu.

ZK IMA Kubík

Cieľom tohto Základného kolektívu je viesť členov predovšetkým k aktívnemu tráveniu ich voľného času a obohacovaniu ich intelektového a duchovného rozmeru. Na pravidelných stretnutiach, sa podporuje rozvoj ich estetického cítenia (workshopy, vlastnoručná výroba rôznych predmetov, nácvik hudobno-dramatických pásem, filmové kluby…), pohybových aktivít (hry, súťaže,výlety, vychádzky, športové podujatia…) rozvíja sa osobnosť členov ako celku (diskusie, zážitkové spracovanie rôznych aktuálnych tém,spolupráca s handicapovanými deťmi, obohatenie zborového života cirkevného zboru…). Zároveň sú členovia vedení aj k aktivitám zameraným na ich manuálnu a kreatívnu zručnosť (tvorivé dielne) a prosociálne cítenie. Neformálne vzdelávanie, vzájomné zdieľanie sa a diskusie poskytujú pútavý spôsob odovzdávania potrebných informácií a zručností členom.

ZK IMA Lienka

Hlavný cieľ základného kolektívu udržiavanie a uchovanie folklórnych tradícii regiónu pre ďalšie generácie, viesť členov k osobnostnému rozvoju a aktívnemu tráveniu voľného času. Podpora aktívneho trávenia voľného času prostredníctvom rozvoja kreatívneho cítenia, pohybových aktivít, manuálnych zručností. Podpora umeleckého cítenia, podpora vzájomnej spolupráce medzi členmi. Udržiavanie a obnova ľudových tradícii našich starých rodičov, príprava kultúrnych programov pre verejnosť počas celého roka. Neformálne vzdelávanie, ktoré uplatňujeme pri realizácii aktivít tohoto základného kolektívu výrazne ovplyvňuje osobnostný rozvoj členov.

 

ZK IMA Lolek

Našim cieľom v roku 2015 bude propagovať zdravý životný štyl, rozvíjať pohybové zručnosti a návyky za účelom eliminácie pasívneho spôsobu života, detskej obezity a odpútanie od virtuálneho sveta. Rozvíjať kreativitu a originalitu, podporovať tvorivosť a manipulačné zručnosti. Rozvíjať sociálne a komunikatívne kompetencie,empatiu, spoluprácu a kooperáciu prostredníctvom tímovej práce. Zvyšovať environmentálne cítenie a ochranársky postoj k živej aj neživej prírode. Zachovávať ľudové tradície a prezentovať činnosť kolektívu na verejnosti. Rozvíjať technické zručností a individuálne schopností.

 

ZK IMA Magazinik

Cieľom tohto kolektívu je tvorba časopisu a kreatívne vytváranie článkov na aktuálnu tému nielen z publicistických a elektronických zdrojov, ale aj z vlastných skúseností a zážitkov členov kolektívu. Naša práca vedie členov kolektívu k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Prostredníctvom uvedených aktivít je zámerom kolektívu uchovávať písomné pramene, obrázkový materiál, vlastnú tvorbu členov a nevšedné zážitky. Realizácia aktivít zameraných na rozvoj manuálnych a kreatívnych zručností, rozvíjanie fantázie, rozširovanie obzorov nových poznatkov, podnecovanie členov k sebarealizácii a samostatnej práci. Realizované podujatia sú zamerané aj na rozvoj vzťahu k športu, k prírode a k zapájaniu, participácii a podnecovaniu znevýhodnených skupín na plnení cieľov základného kolektívu.

 

ZK IMA MI Hopsasa

Cieľom tohto základného kolektívu je rozvíjať tanečné schopnosti , koordináciu pohybov a jemnú a hrubú motoriku členov. Budeme sa snažiť aktívne zapájať členov do všetkých aktivít, činností a svojim programom sa zúčastňovať vystúpení a kultúrnych podujatí organizovaných mestom, školou a inými organizáciami ako sú napr. Srdce ako dar, Deň matiek. Jednotlivými činnosťami sa budeme snažiť zapojiť členov s mentálnym postihnutím do zdravej populácie. Organizovaním zábavných popoludní budeme vzbudzovať u členov túžbu po poznaní nových vecí, budeme ich informovať o zdravej výžive a rozvíjať ich kreativitu. Pri jednotlivých činnostiach budeme rozvíjať kooperáciu a participáciu.

 

ZK IMA MI Kreatív

Cieľom ZK Mi Kreativ je rozvíjať estetické cítenie a kreativitu , manuálne zručnosti a jemnú motoriku členov, ktorí majú mentálne postihnutie. Časť našich členov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a chýbajú im pracovné návyky, preto sa budeme snažiť vzbudzovať u nich záujem o prácu, vytvárať tak pracovné návyky a pomôcť pri ich integrácii do intaktnej populácie. Našimi aktivitami budeme rozvíjať ľudové tradície a vzbudzovať záujem o ľudové remeslá. Na tvorivých dielní sa budeme oboznamovať s netradičnými materiálmi a spoznávať nové techniky práce. Organizovaním súťaží tvorivosti budeme podporovať súťaživosť členov a zvyšovať ich sebavedomie. Jednotlivé aktivity budeme pripravovať tak, aby aj členovia s mentálnym postihnutím mohli zažiť úspech a radosť zo svojej činnosti.

 

ZK IMA MI Vševed

Cieľom tohto základného kolektívu bude naučiť sa pracovať s počítačom, naučiť sa vyhľadávať a následne spracovávať obrázky a nové informácie z rôznych zdrojov. Jednotlivé aktivity budeme realizovať tak, aby si členovia zdokonaľovali svoj písomný, ale aj ústny prejav a rozvíjali svoju tvorivosť a kreativitu. Naučíme sa pripravovať jednoduchý materiál v tlačenej podobe, budeme sa snažiť prezentovať naše práce v časopise a viesť členov k vlastnej tvorbe. Budeme sa spolupracovať so ZK MI Kreativ a MI Hopsasa a prezentovať ich činnosť a aktivity v časopise Vševedko. Organizovaním rôznych kvízov a zábavných posedení budeme viesť členov k túžbe po poznaní nových vecí.Pri jednotlivých činnostiach budeme posilňovať interpersonálne vzťahy a rozvíjať kooperáciu a participáciu.

 

ZK IMA Motýlik

Hlavný cieľ základného kolektívu udržiavanie a uchovanie folklórnych tradícii regiónu pre ďalšie generácie, viesť členov k osobnostnému rozvoju a aktívnemu tráveniu voľného času. Podpora umeleckého cítenia, rozvoj manuálnych, pohybových zručností, podpora vzájomnej spolupráce medzi členmi. Pestovať u členov kladný vzťah k prírode a k jej krásam a poznávať kultúrne a historické pamiatky regiónu. Aktivity ktorými napĺňame naše hlavné ciele sú realizované neformálnym vzdelávaním.

 

ZK IMA Pekadom

Hlavným cieľom je poskytnúť členom možnosti pre kvalitné a zmysluplné trávenie ich voľného času. V rámci pravidelnej a nepravidelnej činnosti sa budeme zameriavať na ich osobnostný rozvoj. Hlavnou súčasťou podujatí je neformálne vzdelávanie prostredníctvom ktorého sa formou zážitkového vzdelávania (zážitkové biblické štúdium, diskusné skupinky, tematické hry,kvízy, súťaže)vštepujú členom zásady kresťanskej morálky. Ďalej sa bude rozvíjať estetické cítenie, hudobno-dramatické-spevácke schopnosti, manuálne i pohybové zručnosti. Dbáme na posilňovanie vzájomnej úcty a spolupatričnosti. Zároveň sa našimi aktivitami snažíme obohatiť aj starších členov cirkevného zboru.

 

ZK IMA ReedBend

Hlavným cieľom nášho Základného kolektívu je priblížiť členom tradície a zvyky na Slovensku. Podporiť rozvoj vzťahu k umeniu neformálnym vzdelávaním, viesť členov k osobnostnému rozvoju a aktívnemu tráveniu voľného času. Tento cieľ budeme napĺňať prostredníctvom aktívneho zapájania členov, podporou ich nápadov, umeleckého cítenia, rozvojom manuálnych a pohybových zručností. Prostredníctvom hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia, netradičných pracovných postupov a ďalšími kreatívnymi činnosťami. Týmto spôsobom podporiť u členov estetické cítenie, tvorivosť, predstavivosť, vkus, upevniť kolektívne vzťahy medzi jednotlivcami navzájom a skupinou ako celkom, poskytnúť nové zážitky a podnety. Viesť členov kolektívu k hre na hudobné nástroje ako sú gitara, keyboard, perkusie, harmonika a iné. Podpora kreatívnej činnosti, príprava kultúrnych programov pre verejnosť počas celého roka.

 

ZK IMA Šporťáčik

Hlavným cieľom nášho Základného kolektívu je podpora pochopenia významu športu, podpora záujmu o šport, rozvoj schopnosti relaxovať pravidelným cvičením, pohybom, či kolektívnymi hrami (futbal, nohejbal, volejbal, stolný tenis, flórbal a iné), turistikou. Hravou formou rozvíjať a podporiť motorické schopnosti, športový talent. Pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie, osvojiť si poznatky prvej pomoci a ošetrení drobných poranení. Poznať princípy zdravého životného štýlu, pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog cez rôzne besedy, zážitkové aktivity-hry a rôzne netradičné športové disciplíny. Viesť členov k prejavovaniu pozitívneho vzťahu k reprezentácii, podpora prosociálneho správanie medzi členmi kolektívu. Účasťou na rôznych turnajoch a priateľských zápasoch upevňovať kolektívne vzťahy a fair -play.

 

 

ZK IMA Tristan

Hlavným cieľom je zmiernenie sociálneho vylúčenia, aktívne trávenie voľného času. Podpora umeleckého cítenia, rozvoj manuálnych, pohybových zručností, zachovanie ľudových zvykov, hygienické návyky, hospodárenie s finančnými prostriedkami rekondičné pobyty, tábory, školenia. Aktivity tvorené v priebehu kalendárneho roka sú realizované neformálnym vzdelávaním. Aktivity realizované v priebehu celého kalendárneho roka sú zamerané na osobnostný rozvoj členov. Ďalšou našou činnosťou je spracovanie projektovej dokumentácie pri realizácii projektov v spolupráci so zahraničným donorom. Projekty sú zamerané na zlepšenie životných podmienok našich členov a zmiernenie ich sociálneho vylúčenia. Vydávanie občasníka ,,NA VALALE”.