2011

 • Ozdravovaco – športový pobyt pre zdravotne postihnutých
 • termín 05.07.2011 – 11.07.2011
 • hotel Hutník 1 Tatranské Matliare

V rámci realizácie tohto pobytu sa manželský pár Stillesovcom-  humanitných pracovníkov, zapojil do prípravy a realizácie spoločných večerných aktivít. Ich entuziazmus a nápady nám prinášali inšpiráciu a spestrenie aktivít celého pobytového podujatia.

 • Slávnostné odovzdávanie kompenzačných pomôcok
 • 21.7.2011
 • areál Základnej Školy Bežovce

Ideou realizácie tohto projektu bola reakcia na akútny problém, s ktorým sa na našu organizáciu obracali rôzne subjekty pracujúce so zdravotne nezvýhodnenými klientmi, ako aj samotní jednotlivci, ktorý mali problém pri získaní konkrétnej kompenzačnej pomôcky pre skvalitnenie svojho života. Prijali sme ponuku nášho donora na dovoz potrebných kompenzačných pomôcok zo zahraničia na Slovensko. Vďaka tejto spolupráci boli dopravené prvé dva kontajnery plné kompenzačných pomôcok, ktoré sme získali ako dar. Pomocou kamiónovej dopravy a našich partnerov po celom Slovensku (ktorými sú mimovládne organizácie so sídlom na celom území SR) boli doručené konkrétnym prijímateľom.

 

 • Projekt: Obnovenie knižného fondu v miestnej knižnici

Cieľom tohto projektu bolo obnoviť a doplniť knižný fond Obecnej knižnice Bežovce, aby sa stala príjemným miestom, kam si človek rád zájde, prečíta zaujímavú knihu a v rámci pripravovaných voľnočasových aktivít spozná niečo nové a zaujímavé. Veď kniha je nevyčerpateľným zdrojom najrôznejších informácii, dokáže pomôcť pri učení, je príjemným spoločníkom voľných chvíľ.  Realizáciou tohto projektu sa podarilo u miestnych obyvateľov, ako aj obyvateľov okolitých obcí, vzbudiť vyšší záujem o čítanie, ale aj knihu ako takú.

 

 • Projekt: Elektronické polohovacie postele
 • Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby

Ideou tohto projektu bolo pomocou zabezpečenia elektronických polohovacích postelí uľahčiť personálu Zariadenia pre seniorov a Zariadeniu opatrovateľskej služby manipuláciu s klientmi, ktorí trpia čiastočnou alebo úplnou stratou mobility. Realizáciou tohto projektu sme uľahčili nielen prácu personálu, ale zároveň aj zvýšili kvalitu života seniorov žijúcich v tomto zariadení. V rámci realizácie  toho  projektu boli odovzdané aj plienky pre klientov tohto zariadenia.

 

 • Projekt: Pomôcky a zariadenie pre Základnú Školu a Materskú Školu v Bežovciach

Materská Škola Bežovce

    Cieľom tohto projektu bolo skvalitniť edukačný proces, ako aj zdravší spánok žiakov navštevujúcich miestne predškolské zariadenie. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli zakúpené tieto pomôcky:

 

– magnetická nástenka 120x90mm
– stolička drevená Javor
– stôl obdĺžnik
– nohy k stolom dreveným
– stolová doska – obdĺžnik
– perinka s vankúšikom – sada
– obliečky – sada
– plachta na drevené postieľky
– drevená postieľka s matracom
– lego -sada , veľká podložka
– základné a špeciálne diely- sada
– kolesa, okna, dvere – sada
– figúrky- rôzne zamestnanie – sada

Všetky tieto vyššie uvedené pomôcky významnou mierou prispievajú k skvalitneniu fyzického, psychického, a duševného rozvoja našich najmenších detí, ktoré sa aj pomocou nich učia spoznávať svet.

 

 • Projekt: Stojan s pitnou vodouRómska osada Bežovce

Ideou tohto projektu bolo sprístupniť zdroj pitnej vody pre všetkých obyvateľov miestnej rómskej osady. Pred samotnou realizáciou projektu prívod vody už existoval, ale bol dostupný len pre jednu rodinu žijúcu v tejto komunite. Nakoľko ďalšie rodiny nemajú listy vlastníctva k svojim príbytkom, táto skutočnosť im neumožňovala pripojiť sa k zdroju pitnej vody. Obyvatelia osady sú poberateľmi sociálnych dávok. Sprístupnenie pitnej vody prispelo k zvýšeniu hygienických návykov, ktoré sú v tejto komunite nedostatočné. Zavedenie pitnej vody prispieva k predchádzaniu infekčných chorôb, ktoré sú hrozbou pre cieľovú skupinu projektu a ich šíreniu do miestnej základnej a materskej školy. Prípojka má jeden výpustový stojan a priniesla zlepšenie životných podmienok 14-tim rodinám, v ktorých žije 61 osôb. Išlo o pilotný projekt, vlastníkom pozemku na ktorom je umiestnený výpustový stojan je obec, takže má dohľad nad spravovaním prípojky, zaobchádzaním s ňou a taktiež nad pravidelnosťou platieb za vodu. To je zabezpečené aj spoluprácou s dvoma obyvateľmi rómskej osady, ktorí zapisujú odbery vody a kontrolujú správnosť používania vody, ktorá slúži na pitie aj varenie. Tým sú vedení k zodpovednosti, naučia sa šetrnosti a ochrany zdroja pitnej vody, ako aj pracovným návykom. Výkopové a betonárske práce boli vykonané svojpomocne obyvateľmi osady.

 

 • Projekt: Domček na ochranu pitnej vodyRómska osada Bežovce                     

Týmto projektom sme chceli zabezpečiť pre zhotovený zdroj pitnej vody ochranu pred nepriaznivými klimatickými podmienkami, keďže nebol žiadnym spôsobom chránený pred nepriazňou počasia a prípadným znečistením. Svojpomocne vystavaný domček zabezpečuje dostatočnú ochranu zdroja vody.

Zdroj pitnej vody v miestnej rómskej komunite je využívaný na varenie a upevňovanie hygienických návykov, ako aj predchádzaniu infekčných chorôb u cieľovej skupiny tohto projektu.